finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Způsobil jste svým vozidlem škodu v zahraničí ?

(1)
Poškozenému sdělte:
b) své jméno, příjmení a bydliště,
c) jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla,
d) obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy
e) státní poznávací (registrační) značku svého vozidla, kterým byla škoda způsobena,
f) číslo zelené karty – kompletní údaje z její rubriky č. 4 (doporučuje se mít s sebou mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu, tzv. „zelenou kartu“).

(2)
S ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte evropský záznam dopravní nehody (pokud je k dispozici). Pokud máte tento dokument k disposici v češtině a ostatní účastníci nehody v jiných jazycích, vyplňte ho jak v češtině, tak i v jiném dostupném jazyku. Jde o obsahově shodné formuláře. Před oddělením originálu od kopie je důležité formulář nejen podepsat, ale také zaškrtnout vyplněné body k nehodě a uvést počet vyplněných bodů.

(3)
Opatřete plánek místa nehody a pokud možno i fotodokumentaci místa nehody.

(4)
Vždy k dopravní nehodě zavolejte policii. V řadě zemí jsou však policií vyšetřovány jen vážné dopravní nehody (škody na zdraví, usmrcení, velké materiální škody). Protokol podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě.

(5)
Zapište si jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů podle bodu 1).

(6)
Bez zbytečného odkladu pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
b) oznamte, že došlo ke škodné události, s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události,
c) předložte k této škodné události příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele.

(7)
Jestliže potřebujete poradit, jak postupovat, a nemůžete kontaktovat svého pojistitele, obraťte se na národní kancelář země, kde došlo k dopravní nehodě. Její adresu, telefonní a faxové číslo najdete na webu Rady kanceláří.

Další užitečné informace týkající se postupu po dopravní nehodě naleznete na webových stránkách České asociace pojišťoven.

Způsobil Vám někdo v zahraničí škodu svým vozidlem ?

(1)
Zjistěte si od škůdce nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů:
b) jeho jméno, příjmení a bydliště,
c) jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena,
d) státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena,
e) název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy,
f) číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty a její časovou platnost – kompletní údaje z její rubriky č. 3,4.

(2)
S ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte evropský záznam dopravní nehody (pokud je k dispozici). Pokud máte tento dokument k disposici v češtině a ostatní účastníci nehody v jiných jazycích, vyplňte ho jak v češtině, tak i v jiném dostupném jazyku. Jde o obsahově shodné formuláře. Před oddělením originálu od kopie je důležité formulář nejen podepsat, ale také zaškrtnout vyplněné body k nehodě a uvést počet vyplněných bodů.

(3)
Opatřete plánek místa nehody a pokud možno i fotodokumentaci místa nehody.

(4)
Vždy k dopravní nehodě zavolejte policii. V řadě zemí jsou však policií vyšetřovány jen vážné dopravní nehody (škody na zdraví, usmrcení, velké materiální škody). Protokol podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě.

(5)
Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů podle bodu 1).

(6)
Sdělte případným zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresu.

(7)
S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele cizozemského vozidla se můžete obrátit buď:
a) přímo na příslušného zahraničního pojistitele vozidla škůdce nebo
b) na národní Kancelář státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo - adresu, telefonní a faxové číslo najdete na webu Rady kanceláří anebo

c) pokud Vám byla v zahraničí způsobena škoda po 1.5.2004 (včetně) cizozemským vozidlem registrovaným ve státech Evropského hospodářského prostoru - "EHP" (státy EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko), na škodního zástupce zahraničního pojistitele v České republice – k jehož zjištění lze využít služeb našeho Informačního střediska

d) pokud Vám byla v zahraničí způsobena škoda cizozemským vozidlem registrovaným mimo státy EHP nebo před datem 1.5.2004 (tj. před vstupem České republiky do EU), lze aplikovat pouze varianty a) a b),

e) pokud ve variantě c) nedojde k:
• identifikaci zahraničního pojistitele nebo jeho škodního zástupce v ČR ve lhůtě 2 měsíců od vzniku dopravní nehody
• nebo k uspokojení Vašeho nároku nebo jeho odůvodněnému odmítnutí zahraničním pojistitelem (nebo jeho škodním zástupcem v ČR) ve lhůtě 3 měsíců od řádného uplatnění a prokázání nároku
• nebo k identifikaci vozidla, jehož provozem Vám byla způsobena škoda – zde však pouze v případě, že se jedná o škodu na zdraví nebo usmrcením
můžete se na nás obrátit, abychom věc posoudili v roli kompenzačního orgánu České republiky. V takovém případě budeme od Vás potřebovat kompletní dokumentaci jak k dopravní nehodě, tak i k uplatňovaným nárokům.

Upozornění: pro všechny varianty platí, že pojistné plnění můžete legálně získat jen jednou. Doporučujeme tedy použít vždy jen jednu jedinou variantu, a v případě souběžného nebo postupného použití více variant vždy všechny oslovené subjekty řádně informovat o dosud podniknutých krocích a získaných částkách. V České republice a podobně v řadě dalších zemí je duplicitní získání úhrady protiprávní a může být považováno i za trestný čin pojistného podvodu.

(8)
Jestliže potřebujete obecnou informaci, jak postupovat i u varianty, jež není uvedena (společně s řešením) v bodě 7), můžete se na nás obrátit - sice nemusíme být kompetentní k vyřízení Vaší záležitosti v zahraničí, ale můžeme se pokusit Vám eventuelně poradit či pomoci.

Další užitečné informace týkající se postupu po dopravní nehodě naleznete na webových stránkách České asociace pojišťoven.

Zdroj: 
ČKP