finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Že je životní pojištění aktivní podpisem smlouvy? Pouze mýtus (vyšlo na poradci-sobě.cz)

Domníváte se, že jste v bezpečí ihned od okamžiku, kdy agentovi pojišťovny či finančnímu poradci podepíšete smlouvu o životním pojištění? Pak jste na omylu a mohli byste být nepříjemně překvapeni. Pojistná ochrana je totiž často aktivní až za několik měsíců, či dokonce let. Na co si dát při uzavření životní pojistky pozor?
„V první řadě je potřeba vědět, zda podepisujete již samotnou pojistnou smlouvu nebo jen takzvaný pojistný návrh. V případě životního pojištění na rozdíl například od povinného ručení zpravidla nesjednáváte s finančním poradcem či agentem pojišťovny pojistnou smlouvu, ale pouze její návrh. Jeho podepsáním ještě pojistná ochrana nevzniká,“ upozorňuje Dušan Šídlo, odborník na pojištění a analytik společnosti Broker Trust.
Sepsaný návrh pojištění musí nejdříve daná pojišťovna přijmout a teprve potom vznikne pojistná smlouva a klientovi je poslána takzvaná pojistka jako potvrzení o vzniku pojištění. Pokud je nutné prozkoumat zdravotní stav zájemce o pojištění, má pojišťovna standardně lhůtu na přijetí návrhu v délce dvou měsíců.
Pojišťovna také může během této lhůty původně podepsaný návrh pojištění zamítnout a poskytnout takzvaný protinávrh či protinabídku, například se zahrnutím nějaké další výluky z pojistného krytí. Výše uvedená lhůta tak běží znovu.
„Problém spočívá v tom, že pokud by se vám něco stalo ještě před vznikem pojistné smlouvy a vystavením pojistky, pojišťovna oprávněně může plnění odmítnout,“ dodává Dušan Šídlo.

Ptejte se na předběžné pojištění
Aby byli klienti přeci jen chráněni, některé pojišťovny poskytují takzvané předběžné krytí či předběžné pojištění, které bývá sjednáno na období od uzavření návrhu do okamžiku počátku pojištění. Vztahuje se však buď jen na úrazové příčiny, nebo má nízké limity částek, do kterých by pojišťovna plnila. I tak je však předběžné pojištění užitečné.
Pozor však na to, že předběžné pojištění nevzniká automaticky. To totiž platí jen v případě, že návrh pojištění byl řádně a úplně vyplněn a podepsán, byl již doručen do sídla pojišťovny (nesmí například zůstat v šuplíku finančního poradce), a současně na bankovní účet určený pojišťovnou byla připsána celá záloha na pojistné.
„Pokud všechny tyto podmínky nejsou splněny, pojišťovna by ani v případě úrazu neplnila,“ říká Dušan Šídlo.

Pozor na čekací doby
V některých případech však není pojištění aktivní ani po vystavení pojistky. Jak je to možné? Pojistné podmínky, na které odkazuje pojistná smlouva, mohou vedle výluk z pojištění totiž obsahovat i další ustanovení, která omezují právo na pojistné plnění. Mezi tato ustanovení patří typicky čekací doby.
„Během čekací doby nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění, a to ani z událostí, které by jinak splňovaly veškeré podmínky pojišťovny a byly tedy pojistnými událostmi,“ uvádí Dušan Šídlo.

Typické délky těchto čekacích dob znázorňuje následující tabulka:
Pojistné události Délka čekací doby od uzavření pojistné smlouvy
Invalidita v důsledku nemoci 3 měsíce až 2 roky
Smrt v důsledku nemoci, jejíž příznaky byly přítomny již před uzavřením smlouvy 2 měsíce až 2 roky
Závažné onemocnění 3 měsíce až 6 měsíců
Pracovní neschopnost z důvodu nemoci či vyjmenovaných příčin (např. z důvodu stomatologických zákroků, těhotenství atd.) 3 měsíce až 9 měsíců
Pracovní neschopnost z důvodu nemoci, jejíž příznaky existovaly již před uzavřením smlouvy 0 měsíců až 5 let
Hospitalizace z důvodu nemoci či vyjmenovaných příčin (např. z důvodu stomatologických zákroků, těhotenství atd.) 3 měsíce až 9 měsíců
Hospitalizace či pracovní neschopnost z důvodu onemocnění páteře 0 měsíců až 3 roky

Konkrétní délka čekacích dob se mezi pojišťovnami různí a je uvedena v pojistných podmínkách.
„Všem zájemcům o pojištění lze tedy doporučit, aby se při sjednání pojistné smlouvy ve vlastním zájmu zajímali o to, jakým okamžikem vzniká jimi uzavírané pojištění a v jakých případech pojišťovně v době trvání pojištění nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění, a to zejména z titulu pozdního zaplacení prvního pojistného, čekacích dob a výluk,“ radí Dušan Šídlo z Broker Trustu.
Za tímto účelem by si každý klient měl důkladně prostudovat pojistnou smlouvu a pojistné podmínky a v případě nejasností se na tyto informace pojišťovny či finančních poradců, se kterými o uzavření pojistné smlouvy jedná, aktivně dotázat a případné písemné vyjádření si uschovat.

Zdroj: 
Dušan Šídlo, Broker Trust