finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Podílové fondy: Jak ovlivní poplatek výnosy

Při investicích do podílových fondů se poplatkům (zpravidla) nelze vyhnout. Volbou způsobu úhrady vstupních poplatků ale lze ušetřit nemalé částky. O kolik je výhodnější průběžně placený oproti předplacenému?

Pro ukázku rozdílu ve výsledku investic do otevřených podílových fondů jsou vybrány dva zprostředkovatelé – investiční společnosti Conseq a Atlantik, přes které se v příkladu nakupují podílové listy stejného fondu jako v případě investičních životních pojištění (a to C-Quadrat Arts Total Return Dynamic).

Existují tři možnosti, jak platit vstupní poplatek. Může se předplatit zároveň s první investicí, splácet postupně z prvních investovaných částek, anebo se může platit pravidelně z každé investice.

Poplatek předplacený

Při platbě poplatku předem s první investicí se poplatek vypočítá jako procentní podíl z předpokládané celkové částky investice. K té se dospěje vynásobením pravidelné investované částky a doby, na kterou je smlouva uzavřena.

Předplacení poplatku umožňuje už od počátku investovat celou pravidelně placenou částku do podílového fondu. Na druhou stranu se ale najednou zaplatí velká suma peněz, která by jinak mohla být také investována. Představuje náklady ušlé příležitosti oproti situaci, kdy je vstupní poplatek hrazen z každé investice.

Celková investovaná částka je v našem příkladu 360 000 Kč (1 000 Kč x 12 měsíců x 30 let). Investiční společnosti účtují rozdílné vstupní poplatky:
• Vstupní poplatek u investiční společnosti Conseq pro poplatek placený předem činí 3,5 %. U Consequ se za počáteční poplatek zaplatí 12 600 Kč.
• U společnosti Atlantik je vstupní poplatek stanovený na 3,6 %. U Atlantiku je počáteční poplatek 12 960 Kč.
• Atlantik dále účtuje poplatek za vedení evidence investičních nástrojů, který odečítá z kapitálové hodnoty účtu podílníka vždy na konci roku.
Při zpětném prodeji podílových listů se musí zdanit výnosy z podílových listů, které jsou v držení méně než šest měsíců, aktuální sazbou daně z příjmu. V současné době je sazba daně z příjmu 15 %.

Tabulka č. 1: Investice do OPF, poplatky placené předem
Investiční společnost
Conseq Atlantik
Měsíční investice 1 000 Kč 1 000 Kč

Roční zhodnocení 8,05 % 8,05 %
Správcovský poplatek fondu 2 % 2 %
Vstupní poplatek 3,5 % 3,6 %
Poplatek za vedení evidence investičních nástrojů 0 Kč 300 Kč
Výnosy po 30 letech 966 559,19 Kč 943 140,56 Kč
Daň za podílové listy v držení méně než 6 měsíců 283,17 Kč 283,17 Kč
Zisk 966 276,02 Kč 942 857,39 Kč
Zdroj: vlastní zpracování autora

Poplatek placený postupně

U poplatku placeného postupně si lze určit poměr investované částky a částky, kterou se platí poplatek. Standardně bývá investičními společnostmi stanoven na 100/0, což znamená, že celá investovaná částka je použita na splácení vstupního poplatku až do doby, než je úplně uhrazen. Poté se nakupují podílové listy fondu.

Nevýhodou tohoto způsobu je, že se na počátku nenakupují žádné podílové listy a investor přichází o výhody složeného úročení a časové hodnoty peněz v případě inflace. V dlouhodobém horizontu může být tato částka značná.

Sazba vstupního poplatku je u obou investičních společností stejná jako u předem splaceného poplatku. Výpočet vstupního poplatku placeného postupně je ale odlišný:

• PIČ – pravidelně investovaná částka
• D – doba, na kterou je smlouva uzavřena
• VP – vstupní poplatek v %

Tabulka č. 2: Investice do OPF, postupně placený poplatek
Investiční společnost
Conseq Atlantik
Měsíční investice 1 000 Kč 1 000 Kč
Roční zhodnocení 8,05 % 8,05 %
Správcovský poplatek fondu 2 % 2 %
Vstupní poplatek 3,5 % 3,6 %
Poplatek za vedení evidence investičních nástrojů 0 Kč 300 Kč
Výnosy po 30 letech 899 855,99 Kč 876 247,47 Kč
Daň za podílové listy v držení méně než 6 měsíců 283,17 Kč 283,17 Kč
Zisk 899 572,82 Kč 875 964,30 Kč
Zdroj: vlastní zpracování autora

Průběžně placený poplatek

Vstupní poplatek placený průběžně se platí z každé investice. Sazba poplatku se od předchozích dvou variant liší:
• Conseq má stanovenou sazbu vstupního poplatku na 5 %,
• u Atlantiku je vstupní poplatek 4,65 %.

Vstupní poplatek placený průběžně se počítá podle stejného vzorce jako poplatek placený postupně.
Výhodou průběžně placeného poplatku je, že se v případě dřívějšího odkupu podílových listů, než je stanoveno ve smlouvě, zbytečně neplatí poplatek za další roky, jako je tomu u předplaceného a postupně placeného poplatku. Další výhodou tohoto způsobu je časová hodnota peněz a možnost využití ušetřené investice do vstupního poplatku na jiné investice a jejího následného zhodnocení.

I přes to, že má Atlantik nižší vstupní poplatek než Conseq, jsou výnosy u Atlantiku nižší. Poplatek za vedení evidence investičních nástrojů zde převýšil nižší vstupní poplatek.

Tabulka č. 3: Investice do OPF, pravidelně placený poplatek
Investiční společnost
Conseq Atlantik
Měsíční investice 1 000 Kč 1 000 Kč
Roční zhodnocení 8,05% 8,05%
Správcovský poplatek fondu 2% 2%
Vstupní poplatek 5% 4,65%
Poplatek za vedení evidence investičních nástrojů 0 Kč 300 Kč
Výnosy po 30 letech 920 532,56 Kč 900 192,63 Kč
Daň za podílové listy v držení méně než 6 měsíců 283,17 Kč 283,17 Kč
Zisk 920 249,40 Kč 899 909,47 Kč
Zdroj: vlastní zpracování autora

Shrnutí
Nejvyššího zisku je dosaženo prostřednictvím investice s předplaceným vstupním poplatkem. Je to způsobeno tím, že od počátku uzavření smlouvy o kolektivním investování se investuje celá částka, na rozdíl od dalších dvou způsobů placení vstupního poplatku. Ovšem tento výpočet nezahrnují náklady ušlé příležitosti z vydaných peněz na poplatek. „Vítězství“ předplaceného poplatku se stává silným argumentem finančních prostředkovatelů, jak přimět klienta prostřednictvím kalkulátoru k předplacení poplatku.

Tabulka č. 4: Srovnání investic do OPF při různých variantách placení vstupního poplatku
Poplatek předplacený Poplatek postupně placený Poplatek průběžně placený
Conseq 966 276,02 Kč 899 572,82 Kč 920 249,40 Kč
Atlantik 942 857,39 Kč 875 964,30 Kč 899 909,47 Kč
Zdroj: vlastní zpracování autora

Zdroj: 
Veronika Herynková, investujeme.cz