finanční poradce: Ing. Josef Styblík, +420 605 374 844, Váš rádce v oblasti financí

Finanční poradenství

Můžete si své sny (při)pojistit…

Můžete si své sny (při)pojistit…


ProduktyŽivotní pojištění


V okamžiku, kdy jste živitel rodiny, potřebujete zajistit hypoteční úvěr či úvěr na podnikání, máte rizikové povolání, je vhodné si uzavří životnít pojištění. Jeho uzavřením získáte pojistnou ochranu nejen své osoby a své rodiny pro případ úrazu, úmrtí, trvalé invalidity, vážné nemoci, trvalých následků úrazu apod., ale můžete vložené prostředky také zajímavě zhodnotit.


Investiční životní pojištění


Tento produkt kombinuje pojistnou ochranu a zhodnocení vkládaných finančních prostředků do investičních fondů. Tyto fondy se liší mírou předpokládaného zhodnocení finančních prostředků a současně podstupovanou mírou rizika. Výše dosaženého zhodnocení je závislá na zvolené investiční strategii a investiční riziko je celé na straně klienta.

Část zaplaceného pojistného je spotřebována na krytí pojistné ochrany a poplatky pojišťovny, zbývající prostředky jsou investovány, tj. jsou z nich nakoupeny podílové jednotky, které pojišťovna vloží na individuální účet klienta. V případě úmrtí klienta je podle individuálních podmínek pojišťoven vyplacena pojistná částka nebo aktuální hodnota individuálního účtu, popřípadě obojí. Pro co nejvyšší zhodnocení a omezení investičního rizika je minimální doporučená doba trvání pojištění 10 let.

Významnou výhodou produktu je možnost si odečíst zaplacené pojistné od základu daně.

Kapitálové životní pojištění


Produkt v sobě zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití. Jedná se o dlouhodobý produkt. Pro co nejvyšší zhodnocení je doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Pojistná částka může být pro obě uvedená rizika stejná nebo si klient může zvolit zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ dožití.

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného slouží k tvorbě rezervy pojištění. V případě úmrtí klienta pojišťovna vyplatí určené osobě sjednanou pojistnou částku. V případě dožití bude pojištěnému vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech.

Také u tohoto pojištění lze uplatnit daňový odpočet.

Rizikové životní pojištění


Pojištění neobsahuje žádnou spořící složku a tvoří pojistnou ochranu pro případ smrti. V případě ukončení pojistné smlouvy není vyplaceno žádné plnění. K výplatě sjednané pojistné částky dochází v případě, že dojde k úmrtí klienta. V rámci jedné pojistné smlouvy je možné sjednat i další připojištění a rozšířit tak pojistnou ochranu.

Produkt zajišťuje pouze pojistnou ochranu, nezhodnocuje vložené finanční prostředky. Tento produkt je vhodný pro ty, kteří jsou například jedinými živiteli rodiny a chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti. Také jej lze jej použít k zajištění hypotéky či jiných úvěrových produktů, to znamená vinkulovat pojištění ve prospěch jiného subjektu.

zpět nahoru

 

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů


Pojištění nemovitosti, domácnosti, auta a.j. vám zabezpečí majetek pro případ jeho poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo jiných škod, které na něm vzniknou (pojištění majetku).

Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví nebo na věci, popřípadě odpovědnost za jinou majetkovou škodu, vám pokryje náklady, které mohou vzniknout při pojistné události způsobené vaším majetkem.

Investice

Prvním krokem je zvolení si účelu, pro který chcete své peníze používat a kvůli němuž je chcete investovat.

Radou pro začátek je, aby Vaším cílem nebyla pouze krátkodobá investice s cílem si zajistit rychlý zisk. Investování  umí být v krátkém časovém horizontu velmi zrádné, naopak v tom delším je obvykle naprosto spolehlivé. Spolehlivým návodem na vytváření úspor a jejich smysluplné zhodnocování je neustálé dlouhodobé investování se zodpovědným dodržováním investiční disciplíny.

Dobrým návodem pro určení Vašich investičních možností je investiční dotazník, který Vám většinou dokáže určit základní směr Vašich investic.

Základní investiční zásady a pravidla jsou:

  • výnos
  • riziko
  • likvidita

Výnos v sobě zahrnuje souhrn veškerých budoucích příjmů a důchodů, které lze z investice získat. Zahrnuje rozdíl mezi kupní a prodejní cenou investice, úroky, dividendy, nájemné apod. Jeho výši ovlivňuje celá řada faktorů.

Výnost, riziko a likvidita tvoří základní charakteristiku investičního produktu. Tyto tři faktory nemohou být na maximální úrovni, ale platí pro ně základní pravidla investování:

  • s rostoucím výnosem investice roste i jeho riziko a klesá likvidita
  • čím je likvidita investice vyšší, tím je méně riziková a tím klesá i její výnos

Každá investice by především měla naplnit požadavky, nároky a finanční potenciál investora, a podle nich se nastavuje optimální poměr mezi výnosem, rizikem a likviditou.

Z pohledu investování v průběhu času, lze rozdělit investice na jednorázové a pravidelné.

Jednorázové investice

V případě, že hledáte způsob, který by vám již naspořené prostředky dále zhodnocoval a to více než při uložení těchto peněz na účtu v bance a jste ochotni více riskovat a také investovat v delším časovém horizontu, pak jsou jednorázové investice to, co hledáte.

Pravidelné investování

Pravidelné investování je zpravidla dlouhodobé a pravidelně se opakující investování menších finančních částek (např. již od 500 Kč měsíčně). Právě proto vyhovuje širšímu spektru klientů. Investiční příležitosti jsou velké, ale jejich výběr je náročný na odborné znalosti a vyžaduje stále aktuální informace.

zpět nahoru

 

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění představuje výhodnou formu dlouhodobého a bezpečného spoření. A to zejména pokud nemáte dlouho do důchodového věku.

Vzhledem k daňovým výhodám je zajímavé i pro střednědobé spoření, zvláště pro klienty s vyššími příjmy.

Účastníkem penzijního připojištění se můžou stát nejen fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, ale i fyzické osoby starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud budou účastny důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice.

Princip tohoto produktu je založen na pravidelných měsíčních, čtvrtletních či ročních úložkách (minimálně 100 Kč měsíčně, maximum není omezeno). K těmto pravidelným úložkám dostanete státní příspěvek ve výši 50 až 150 Kč. Mezi další výhody penzijního připojištění patří daňové úlevy a možnost získat příspěvek na penzijní připojištění i od zaměstnavatele.

Jsou možné sjednat 4 druhy penzí:

  • starobní (sjednává se vždy)
  • invalidní
  • výsluhová
  • pozůstalostní

Vaše úložky, příspěvky státu a případně i zaměstnavatele jsou penzijním fondem investovány a průběžně zhodnocovány. Penzijní fondy obvykle připisují klientům 85 – 95 % ze zisku dosaženého za rok (minimálně 5 % se povinně odvádí do rezervního fondu a o maximálně 10 % rozhodne valná hromada penzijního fondu).

Pro obdržení všech zhodnocených státních příspěvků musíte spořit minimálně 5 let a dosáhnout věku 60 let.

Podle starších podmínek smluv o penzijním připojištění, které má ještě statisíce občanů České republiky, stačilo spořit pouze 2 roky a dosáhnout věku 50-ti le).
Vaše úspory si můžete vyzvednout jednorázově nebo formou doživotní penze.
Ke svým penězům se v případě naléhavé potřeby můžete dostat již po jednom roce spoření, když požádáte o vyplacení odbytného. V tomto případě ovšem nedostanete státní příspěvky a jejich zhodnocení.

Všechny penzijní fondy jsou kontrolovány Českou národní bankou.

zpět nahoru

 

Nabízené služby

Optimalizace rodinných financí

V rámci optimalizace rodinných financí se Vám budeme snažit poradit, jak lze provést úpravu skladby rodinných výdajů tak, aby odpovídala Vašim skutečným a především aktuálním potřebám a možnostem.

Především se jedná o komplexní posouzení uzavřených smluv a to proto, že některé smlouvy se postupem času stávají zastaralými a neefektivními.

Konečným výstupem je zpracovaný návrh variant, jak některé produkty upravit a které popřípadě zrušit, na základě nezávislého porovnání výhodnosti nabídek dalších finančních společností.

Vždy je Vašim plným právem se rozhodnout, zda některá varianta je pro Vás optimální, či nikoliv.

Finanční plán

Základem pro sestavení vašeho finančního plánu jsou jednotlivé kroky, které vám pomůžeme navrhnout s ohledem na vaší finanční situaci, na vaše potřeby a cíle.

Při tom se vždy snažíme zohlednit vaše osobní i pracovní perspektivy a záměry v konkrétních časových obdobích.

K tomu vám navrhneme konkrétní finanční produkty, stejně tak jako termíny, kdy je uzavřít.

Následný servis

I v následujícím období po zpracování optimalizačních a finančních plánů, vám vždy budeme k dispozici, pro následnou péči a servis smluvních vztahů


zpět nahoru

 

PARTNEŘI
Pojišťovny
Pojišťovna České spořitelny
Česká podnikatelská pojišťovna - V.I.G.
Generali Pojišťovna
Kooperativa
Česká pojišťovna
AMCICO
ING Pojišťovna
Allianz
ČSOB Pojišťovna
UNIQA pojišťovna
D.A.S.
Pojišťovna Skandia
Investiční společnosti
Conseq
ČP Invest
Pioneer
HSBC
ING
IS KB
Penzijní fondy
PF KB
PF ČS
PF AXA
PF ČP
PF ING


zpět nahoru